سازمان و ساختار بسیج

اهداف ارتش بیست میلیونی

·         اهداف كلی در طرح تحقق ارتش بیست میلیونی این چنین ذكر شده است:

·         ایجاد آمادگی دفاعی در مردم و تقویت بازدارنده

·         حفظ و گسترش مشاركت مردمی در امنیت و دفاع

·         تقویت وحدت و همبستگی ملی و تحكیم پیوند ناگسستنی بین سرنوشت مردم با انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران

·         گسترش و تعمیق فرهنگ بسیجی در راستای اسلام ناب محمدی (ص) در ارتش 20 میلیونی

·         حمایت و پشتیبانی نیروهای پنجگانه سپاه و نیروی انتظامی در جهت نجام مأموریتهای محوله.

·         كمك به دفاع غیرنظامی و كمك به مقابله با حوادث و بلایای طبیعی و غیرطبیعی

·         آماده سازی آحاد مردم بر ای مشاركت و كمك به بخشهای مختلف اجرایی كشور

 

اصول حاكم بر ارتش بیست میلیونی

·         ستاد تحقق ارتش 20 میلیونی، نیروی مقاومت بسیج می باشد كه در تشكیل، تقویت و توسعه رده های مقاومت و پشتیبانی از بیسجیان مسؤولیت خواهند داشت.

·         ارتش بیست میلیونی، فراگیرترین تشكل حزب اللهی است

·         ارتش بیست میلیونی مظهر عزم ملی، مشاركت مردمی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است

·         اطاعت از رهبری، شهادت طلبی، ایثار و فداكاری از اصول خدشه ناپذیر ارتش بیست میلیونی است

·         در برخورد با توطئه های داخلی و خارجی دشمن، ارتش بیست میلیونی با تأكید بر حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی محوریت دارد

·         اصل عضویت در بسیج، حضور داوطلبانه و با انگیزه های دینی و ملی ا ستوار است

·         شرط عضویت در ارتش بیست میلیونی ، اعتقاد به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است

·         سمبل و نماد بسیج، برخورداری از فرهنگ و تفكر بسیجی است

·         همه اعضای ارتش بیست میلیونی لزوماً بر اساس نیاز و مأموریت سازماندهی می شوند

·         رده های مقاومت بسیج محور ارتش بیست میلیونی خواهد بود و حتی المقدور سازماندهی بسیجیان با محوریت رده های مقاومت انجام گیرد

·         اعضای ارتش بیست میلیونی بر آموزشهای نظامی ، فرهنگی ، سیاسی، غیرنظامی و تخصصی استوار بوده و مشاركت دستگاههای اجرایی و دولتی در انجام آن مورد توجه قرار خواهد گرفت

·         تركیب، توزیع و تناسب جمعیتی ارتش ارتش بیست میلیونی بر مبنای جغرافیا، فرهنگ، تحصیلات، سن و غیره صورت می گیرد.